آباده از نظر جهانگردان و ایرانگردان

ابن بلخی مستوفی: «قلعه آباده استوار است، چون قلاع دیگر. اما کمی کوچک است و هوای آن معتدل است و آب آن از مصنعه (آبگیر) و بر آن جنگل است». :: فارس نامه ابن...