لیست آثار تاریخی آباده که به ثبت آثار ملی رسیده است!

ردیف نام اثر نام شهرستان شماره ثبت تاریخ ثبت قدمت اثر نشانی فعلی و کامل اثر 1 چهار طاقی سلطانی که به مسجد تبدیل شده آباده 376 ۱۳۲۷/۱۲/۲ ساسانی اسلامی ایزدخواست 2 بنای امامزاده...