فید RSS چیست؟

قبل نوشت : می خواستم مطلبی را برای RSS چیست بنویسم که مطلب زیر را در سایت زنگوله دیدم. مطلب بسیار خوب و ساده بیان شده، پس من نیز تصمیم گرفتم همان را اینجا...