شهرستان آباده در سال 1345

مقاله زیر به استناد از  کتاب تاریخ و جغرافیای شهرستان آباده تالیف سید عبدالرحیم شریف نوشته شده است . امیدوارم این مقاله باعث رفع ابهامات شده و به شایعات پاسخ دهد. خواهش می کنم...