تصویر دیدنی از آباده در شب

شب های آباده بسیار دیدنی است…

شب های آباده بسیار زیباست …

ببینید یکی از زیباترین تصاویر  آباده را در شب…

آباده در شب

آخ ببخشید … اما مثل اینکه برق رفته!!!

شب های آباده بسیار دیدنی است…
شب های آباده بسیار زیباست …

اگر برق نرود!

پ.ن : ایده این کار متعلق به شخص دیگریست.