تصویر دیدنی از آباده در شب

شب های آباده بسیار دیدنی است… شب های آباده بسیار زیباست … ببینید یکی از زیباترین تصاویر  آباده را در شب… آخ ببخشید … اما مثل اینکه برق رفته!!! شب های آباده بسیار دیدنی...