مسابقه پیامکی قصه‌ای به بابا برگزار می‌شود

برداشت از تارگاه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس «هم‌زمان با آغاز نخستین جشنواره سرودهای انقلاب و دفاع مقدس مسابقه پیامکی قصه‌ای به بابا ویژه فزرندان شاهد سراسر کشور برگزار می‌شود» دبیرخانه...