ساختمان مسکن مهر، قبل از تمام شدن فرو ریخت!

علت یا علل رخدادن این اتفاق چیست؟ 1- چه تضمینی وجود دارد که بقیه ساختمان های همجوار تحت این عنوان ، از امنیت کافی و لازم برخوردار باشند؟ 2- تاکنون برای ساخت این ساختمان...