آثار باستانی آباده : برج نوربخش؛ حمام باستانی؛ پل کاروانسرا

قسمت چهارم : برج نور بخش ؛ حمام باستانی ؛ پل کاروانسرا :. قسمت اول |  قسمت دوم |  قسمت سوم .: برج نور بخش این برج روی لبه ی شرقی دره ی ایزدخواست...