صنایع دستی آباده

برداشت از کتاب بازیهای محلی آباده، نوشته جمشید صداقت‌کیش از صنایع دستی آباده ابتدا از منبت کاری باید نام برد که شهرت خاص و عام دارد و در تمام کتاب‌های سیاحان ثبت شده است،...